Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület

Bács-Kiskun megye
leaderleaderleader

Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület


Adatvédelmi szabályzat


Adatvédelmi tájékoztató Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A jelen Tájékoztató a Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület személyes adatok kezelésére vonatkozó gyakorlatára, a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokra és elvekre, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseire, az érintett jogaira és azok gyakorlására vonatkozó szabályokat és tudnivalókat tartalmazza. A Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Tájékoztatóban rögzített szabályokat, és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban, a hatályos magyar jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban rögzített szabályoknak, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.), és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglaltaknak. A jelen Tájékoztató hatálya kiterjed a Vendégváró Bács-Kiskun Egyesületnél folytatott minden olyan tevékenységre és folyamatra, amely során személyes adat kezelése megvalósul. 1. Az Adatkezelő adatai Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, vagy Adatkezelő) Székhely: 6524 Dávod, Petőfi Sándor u.7. Nyilvántartási szám: 03-02-0001010 Adószám: 18345052-1-03 Képviseli: Horváth Roland Károly Elérhetőségek: E-mail cím: bkkvendege@gmail.com Postacím: 6500 Baja Erdész u.6. Web: www.bacsvidek.hu 2. Fogalmak 3. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 4. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 5. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 6. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 7. „adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 6. „adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 7. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 8. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 9. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 10. „felhasználó”: www.bacsvidek.hu honlapra látogató, illetve a honlap szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, érintett. 11. Az adatkezelés elvei Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során mindenkor az alábbi elveknek megfelelően jár el: jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság; célhoz kötöttség; adattakarékosság; pontosság; korlátozott tárolhatóság; integritás és bizalmas jelleg; elszámoltathatóság elve. 4. Az Adatkezelő tevékenysége során felmerülő, valamint az általa nyújtott szolgáltatásokkal, illetve a a www.bacsvidek.hu honlap egyes szolgáltatásaival összefüggő adatkezelésekre vonatkozó szabályok és tudnivalók 4.1 Cookie-k alkalmazása A jobb felhasználói élmény érdekében a honlapon az Adatkezelő cookie-kat (sütik) használ. A felhasználó számítógépes eszközére (ideértve a mobiltelefonokat is) kis adatcsomag, cookie kerül elhelyezésre. A cookie célja az oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése, statisztikai célú mérések. A cookie-t a felhasználó tudja törölni a saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. Az Adatkezelő munkamenet, alapműködést biztosító, használatot elősegítő, statisztikai célú, teljesítményt biztosító cookie-kat alkalmaz. Az adatkezelés célja: az oldal megfelelő működésének biztosítása; statisztikai célú webanalitikai mérések, információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja a felhasználó a weboldalt – annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, a weboldal fejlesztése, a felhasználó navigációjának megkönnyítése. A technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. A Google Analytics, mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében. Ezen sütik kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ webcímen kapható tájékoztatás az adatkezelőtől. A Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében. A Google süti kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az adatkezelőtől. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A felhasználó a cookie-k használatának elfogadásáról vagy elutasításáról a honlapon belépéskor megjelenő OK/elfogadom szövegablak megjelölésével nyilatkozik. 4.2 Az Adatkezelő szolgáltatásai iránt telefonon, e-mailen, levélben érdeklődők adatainak kezelése • A kezelt személyes adatok köre: érintett neve, cégnév, beosztás, telefonszám, e-mail cím • Az adatkezelés célja: az érintettel való kapcsolattartás, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, tájékoztatás az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyedi megkeresések intézése, kezelése, együttműködés megvalósításához kapcsolattartás • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) (b) pont), továbbá egyéb esetekben az érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása ((GDPR 6. cikk (1) (a) pont) • Az adatkezelés időtartama: Az érintett által önkéntesen megadott adatok esetén, Adatkezelő a megadott adatokat az adott megkeresés, ügy lezárását követően haladéktalanul törli. Kivétel ez alól, ha a megkeresés valamely, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötéshez, vagy annak előkészítéséhez kapcsolódik, ilyen esetben az Adatkezelő a szerződés teljesítéséig, jogszabályban meghatározott esetekben az abban meghatározott időtartamig – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott egyesesetekben 8 évig – kezeli, illetve őrzi meg. Kivétel továbbá a fogyasztói panasz, ilyen esetben az adatkezelés időtartama öt év a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. • Az adatkezelésről tájékoztatás: Az Adatkezelő az érintettet válaszlevelében, illetve telefonon tájékoztatja a megadott adatok kezelésére vonatkozó információkról, a Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója elérhetőségének megadásával. Az érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 4.3 Szerződések megkötéséhez, teljesítéséhez, üzleti, partneri kapcsolat létesítéséhez megadott személyes adatok kezelése • A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy partner, vagy a partnert képviselő, vagy kapcsolattartó természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma, illetve a szerződéskötéshez, elszámoláshoz, számlakiállításhoz szükséges egyéb adatai (lakcím, adóazonosító jel/adószám, bankszámlaszám, anyja neve stb.) • Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevétele, illetve az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó egyes feladatok ellátása, együttműködés megvalósítása, szerződéskötés, a szerződés teljesítése, kapcsolattartás • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) (b) pont); az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (GDPR 6. cikk (1) (c) pont), továbbá az előbbiek hiányában az érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) (a) pont). Amennyiben a személyes adat a nem természetes személy szerződő partner munkavállalójáé, az Adatkezelő a szerződéses partner jogos érdekében veszi át tőle és kezeli a személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig (GDPR. 6. cikk (1) (f) pont). • az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a személyes adatokat a szerződés teljesítéséig, illetve az együttműködés időtartama alatt, jogszabályban meghatározott esetekben az abban meghatározott időtartamig – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény körébe tartozó esetekben 8 évig – kezeli, illetve őrzi meg. Kivétel továbbá a fogyasztói panasz, ilyen esetben az adatkezelés időtartama öt év a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. Az érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 4.4 A Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület rendezvényein, programjain résztvevők adatainak kezelése • A kezelt személyes adatok köre: érintett neve, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám • Az adatkezelés célja: regisztráció, részvétel a Adatkezelő által szervezett rendezvényen, tájékoztatás a programról, információkról, kapcsolattartás • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) (a) pont) • Az adatkezelés folyamata: az érintett írásban hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület a jelen Tájékoztatóban meghatározott céllal, módon és feltételekkel kezelje. Az írásbeli hozzájárulás történhet elektronikusan vagy papíralapon. • Az adatkezelés időtartama: a Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület a személyes adatokat a rendezvény időtartamára őrzi meg, a rendezvény megtörténtét követően törli azokat, kivéve a rendezvényen készült kép- és videofelvételeket (4.7 pont), vagy amennyiben az érintett hozzájárul hírlevél küldéséhez, vagy adatainak egyéb célból történő kezeléséhez. Az érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 4.5 A Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület rendezvényein kép- és videófelvételek készítése, ezek felhasználása A Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület rendezvényein kép-, illetve videofelvételeket készít az eseményről, illetve az azon résztvevőkről. A Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület az elkészült felvételeket az esemény megörökítése, tájékoztatás, az Egyesület rendezvényeinek bemutatása, népszerűsítése céljából használja fel, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Az Adatkezelő a rendezvényeken készült felvételeket saját honlapján közzé teheti, továbbá egyéb kommunikációs és marketing célú anyagaiban felhasználhatja, harmadik személyek részére e célból átadhatja. A felvételek elkészítésének lehetőségéről, illetve felhasználásáról rendezvényeit megelőzően a Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület tájékoztatást nyújt az eseményről szóló tájékoztatókban. A felvételek elkészítésére és felhasználására a megfelelő tájékoztatás alapján az érintett az on-line vagy személyes regisztrációval egyidejűleg ad engedélyt. Amennyiben az elkészült fotókkal, felvételekkel, vagy azok felhasználásával kapcsolatban bármely érintettnek kérdése, vagy kifogása van, úgy a Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület jelen Tájékoztató 1. pontja szerinti elérhetőségein jelezheti észrevételeit, kifogásait, teheti fel kérdéseit ezzel kapcsolatban. 4.6 A Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - tagok személyes adatainak kezelése • A kezelt személyes adatok köre: természetes személy tag neve, lakcíme, anyja neve, e-mail címe, jelszó, telefonszám, honlap címe, tevékenységi kör, munkahely és referenciák, szakterületek, fotó, önéletrajz, tagi minőség, betöltött tisztség, belépés ideje; illetve az Egyesület által elfogadott belépési nyilatkozatban rögzített további adatok. • Az adatkezelés célja: a jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelő céljainak megvalósítása, kapcsolattartás • Az adatkezelés jogalapja: a vonatkozó jogszabályokban előírt személyes adatok kezelése tekintetében az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (GDPR 6. cikk (1) (c) pont, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései), a további személyes adatok vonatkozásában az érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) (a) pont) • Az adatkezelés folyamata és tartalma: az Egyesületbe történő belépést megelőzően az Adatkezelő erre kijelölt tagja az érintettet tájékoztatja az adatkezelésre vonatkozó szabályokról, az érintett írásbeli hozzájárulása a belépési nyilatkozat, vagy külön nyilatkozat aláírásával történik. Az írásbeli hozzájárulás papíralapon történik. A tag adatait a Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület tagi adatbázisban tárolja. Az Adakezelő szakmai képesítést igazoló okiratot nem tárol, csak az okirat számát és kiállítóját rögzíti. Az Egyesület-tag által megadott adatok egy csoportját – így különösen: név, fotó, szakterület, e-mail cím, telefonszám, honlap címe, szolgáltatások – az Adatkezelő céljai megvalósítása érdekében közzéteszi honlapján, továbbá szakmai turisztikai fórumokon és sajtóban nyilvánosságra hozza. A tag erre irányuló hozzájárulását szintén a belépési nyilatkozat aláírásával vagy külön nyilatkozattal adja meg. • Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő főszabály szerint az adatkezelési cél megvalósulásáig a (elsősorban a tagsági jogviszony megszűnéséig), illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időpontig tárolja az adatokat, a jogszabályban előírt adatok tekintetében a tagsági jogviszony megszűnését követő 5 év elteltéig. 4.7 Önéletrajzok, munkára, gyakorlatra jelentkezők adatainak kezelése • A kezelt személyes adatok köre: a jelentkező által megküldött jelentkezésben, illetve önéletrajzban megadott személyes adatok • Az adatkezelés célja: az Adatkezelő a részére a jelentkező által megküldött jelentkezésben, illetve önéletrajzban megadott személyes adatokat kizárólag munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése, a megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása céljából kezeli. • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) (b) pont), továbbá egyéb esetekben az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) (a) pont. • Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a jelentkezők adatait a munkaviszony, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítéséről szóló döntés meghozataláig, legfeljebb a jelentkezéstől számított 3 hónapig tárolja. Amennyiben munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony jövőbeni létesítésére lehetőség van, úgy az Adatkezelő az adatokat tovább tárolhatja a később megüresedő vagy kialakításra kerülő pozíciók betöltése érdekében, az érintett hozzájárulása alapján, a hozzájárulásban meghatározott időtartamra. Az érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő szakmai képesítést igazoló okiratot nem tárol, csak az okirat számát és kiállítóját rögzíti. Az Adatkezelő munkaviszony, illetve munkavégzésre, gyakorlati képzésre irányuló egyéb jogviszony létesítéséhez nem feltétlenül szükséges adatokat nem kezel, azokat haladéktalanul törli. 4.8 Hírlevél küldése • A kezelt személyes adatok köre: érintett neve, e-mail címe • Az adatkezelés célja: tájékoztatás a Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület tevékenységéről, szolgáltatásairól, rendezvényeiről, aktuális információkról, gazdasági reklámot is tartalmazó email hírlevelek küldése a felhasználók részére, marketing üzenetek megjelenítése, kapcsolattartás. • Az adatkezelés jogalapja: a felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) (a) pont) • Az adatfelvétel és adatkezelés folyamata: A felhasználók a ww.bacsvidek.hu honlapon név és e-mail cím megadásával iratkozhatnak fel az Egyesület hírlevelére. A felhasználó a honlapon található űrlap kitöltésével megadja a kért adatokat, és az ott feltüntetett négyzet bejelölésével hozzájárul a hírlevél küldéséhez és elfogadja a Adatkezelő Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóját. A Tájékoztató elfogadását követően tudja elküldeni a felhasználó (érintett) a hírlevél kérő űrlapot. Amennyiben a felhasználó (érintett) nyilatkozik a Tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az Adatkezelő a Tájékoztatóban meghatározott céllal, és a Tájékoztatóban meghatározott módon és ideig kezelje. A felhasználók a Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület rendezvényein is feliratkozhatnak az Adatkezelő hírlevelére, név és email cím, valamint a vonatkozó hozzájárulás megadásával. A felhasználó (érintett) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hírlevélről a felhasználó bármikor jogosult leiratkozni, a hírlevél végén található linkre történő kattintással. A felhasználónak a hírlevél- küldéshez megadott személyes adatait kizárólag addig tárolja az Egyesület, amíg a „leiratkozás” gombra kattintva le nem iratkozik a hírlevélről, vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Egyesület további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a felhasználót. • Az adatkezelés időtartama: A felhasználó az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig (hírlevélről leiratkozásig) kezeli, leiratkozást követően haladéktalanul törli. 5. Adatfeldolgozók A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek: A könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozója: Név: Kuzsilekné Csanaky Szilvia Székhely: 6500 Baja Korsós u.63. Mobil +36 70 319 5139 E-mail: csanakysz@gmail.com Az Egyesület központi irodájában az adatbázisok kezelésével megbízott személy: Név: Leisztner Klára Mobil: +36 20 236 2714 E-mail: bkkvendege@gmail.com Honlap készítés, tárhely szolgáltatás, informatikai karbantartás, illetve információ-technológiai szolgáltatás céljából, megbízásos jogviszony keretében az Adatkezelő IT szolgáltatókat vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelővel kötött szerződés, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban kötelesek rögzíteni, kezelni és feldolgozni. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján jogosultak. 6. Az érintett jogai, érvényesítésük módja • Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet a rá vonatkozó adatok kezeléséről. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintettnek az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait. • Az adat helyesbítéséhez való jog: Az érintett kérheti az adatának indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését. Ha rossz, nem valós adatát kezeli az adatfeldolgozó, akkor az érintett kérheti annak módosítását, a helyes, valós adat kezelését, továbbá az érintett kérheti a hiányos adatok kiegészítését. • Az adat törléséhez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Nem élhet az érintett az adatok törlésére vonatkozó jogával, amennyiben az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. • Az adathordozhatósághoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az érintett az egyik fél, illetve a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges az adatkezelés ; és az adatkezelés automatizált módon történik. • Tiltakozáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. Az ilyen esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. • Tájékoztatás az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatos intézkedésekről Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a fenti 8.1-8.7 pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 7. Jogérvényesítési lehetőségek • Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelőt az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken lehet megkeresni. • Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu) fordulhat. • Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 8. Egyéb rendelkezések o A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az érintett, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt. • Kötelező adatkezelés (Infotörvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdés b) pontjában, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott adatkezelés) esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelő személyét, valamint az adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg. Ha a kötelező adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az Adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. • Az Adatkezelő bizonyos, jogszabályban meghatározott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, fogyasztóvédelmi eljárás, jogi eljárás szerzői, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett elérhető személyes adatait. • Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít. • Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. • A jelen Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésekről az adat felvételekor részletes tájékoztatást ad Adatkezelő. • Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Dávod, 2018. június 15. Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület